O násPlatnost od: 10.09.2019

Příspěvková organizace:

Školní jídelna Praha – Radotín

Loučanská 1112/3
153 00 Praha - Radotín

IČ: 70874255
DIČ: CZ70874255

Ř˜editel organizace:

Bc. Daniel Lukosz

Kontakt:

telefon: 257 911 682
mobil: 607 235 840
e-mail: info@sjradotin.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:131638389/0800

Zřizovatel organizace: Městská část Praha 16
Zahájení činnosti příspěvkové organizace: 1.1.2001

1. Vymezení činnosti

Služby, které jídelna poskytuje, jsou v souladu se zřizovací listinou organizace.

Pracovní postupy probíhají v souladu s platnou legislativou, zejména pak se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví upřesněného prováděcí vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

1.1 Hlavní činnost

Na základě zřizovací listiny jídelna poskytuje školní stravování a řídí se vnitřními předpisy, které jsou v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. upřesněným vyhláškou č. 107/2005 Sb., v níž jsou zakotvené výživové normy a rozpětí finančních limitů pro jednotlivé skupiny strávníků. Zaměstnancům školní jídelna poskytuje závodní stravování dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, upřesněného vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.
Počet strávníků v režimu dotované stravy - žáků škol je v současné době 1300 osob.
 Příprava pokrmů probíhá dle receptur pro školní stravování pod odborným dohledem nutriční terapeutky.
Seznam literatury:
- Receptury pro školní stravování I. - III. díl, Společnost pro výživu 2007
- AŘ¥ nám chutná ve škole I. - II. díl, Packová Anna & kolektiv, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno 2002 ISBN 80-7204-231-9, ISBN 80-7204-394-3
- Labužníci ve školních jídelnách I. - II. díl, Cábová Hana, Střediskpo služeb školám Zlínského kraje 2003
- Receptury - rybí kuchařka, Tomaschová Marcela & Valečka Jiří,  Nowaco 2002 ISBN 80-238-5657-X
- Vegetariánská kuchařka, Havlů Karin, Nakladatelství Vyšehrad 2002 ISBN 80-7021-520-8
- Zelenina v zimním jídelníčku, Adam Cornelia, Nakladatelství Ikar 2002 ISBN 80-249-0086-6
- Luštěniny od A do Z, Mayer Miroslav, Vydavatelství Víkend 2000 ISBN 80-7222-140-X

1.2 Doplňková činnost

Organizace v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů provozuje doplňkovou činnost, ve které jsou zahrnuty následující služby:
  • stravování cizích strávníků

Počet strávníků v režimu doplňkové činnosti je v současné době 214 osob.


2. Otevírací doba školní jídelny a kanceláře

Žáci a pedagogové

Obědy se vydávají ve všedních dnech v době od 11:45 do 14:00 hodin.

Ostatní strávníci

 Obědy se vydávají ve všedních dnech v době od 11:15 do 12:00 hodin.

Výdej do jídlonosičů

Obědy se vydávají ve všedních dnech v době od 11:15 do 12:00 hodin. Osoby, které nemohou vyzvednout oběd v předepsané době, vyzvednou jídlonosič s objednaným pokrmem v době od 13,30 do 14,30 hodin u zadního vchodu do jídelny.

Kancelář a pokladna školní jídelny

Kancelář pro strávníky: pondělí – pátek od 11,15 do 14,00 hodin

Pokladna pro strávníky : pondělí – pátek od 9,00 do 14,00 hodin

V jinou dobu je nutné se předem objednat.

 

3. Ceník obědů od 2.9.2019

Strávníci - dotovaná strava:

  •   6 – 10 let: skupina A 30,- Kč
  • 11 – 14 let: skupina B 32,- Kč
  • 15 – 19 let: skupina C 33,- Kč

Ostatní strávníci:

  • Zaměstnanci MČ, ZŠ, gymnázia a jiné smluvní organizace: 70,- Kč (v případě odběru oběda do jídlonosiče/převoz vlastním vozem: 69,- Kč)
  • Penzisté: 67,- Kč

4. Identifikační čip a odhlašování /přihlašování obědů

Objednávání obědů je založeno na tradičním a stále fungujícím způsobu, jímž je zaplacení zálohy na následující měsíc. Po zaúčtování došlé zálohy na účet strávníka systém automaticky přihlásí variantu č.1, dále jsou volby na samotném strávníkovi. Při nízkém kreditu na účtu strávníka odhlášené obědy automaticky převádíme na dny, kdy již nemá strávník zaplaceno. Povinností zákonných zástupců je ve vlastním zájmu a zájmu svých potomků hlídat stav konta.

 Identifikační médium-čip strávník si zakoupí po přihlášení ke stravování a zaplacením aktuální částky za identifikační médium (aktuální cena bude vždy včas zveřejněna v aktualitách). Čip slouží od 18.12.2014 jako bezpečnostní nástroj ke vstupu do prostor školní jídelny a proto není zálohovaný (nevrací se)!! Pokud strávník čip ztratí, koupí si nový a následně chce obnovit původní a nově zakoupený vrátit, toto nelze provést. Po nahlášení ztráty se čip vyřadí z programu, již jej nelze obnovit!!! K objednávání a odhlašování obědů slouží terminál v prostorách jídelny (provozní doba od 11,15 do 14,10 hodin) nebo www.e-jidelnicek.cz, na jehož stránky lze vstoupit po registraci a obdržení přihlašovacího jména a PIN kódu, získaného při zakoupení čipu v jídelně. Pokud strávník čip ztratí, neprodleně nahlásí jeho ztrátu v kanceláři a zakoupí si čip nový. Identifikační médium je platné po celou dobu stravování ve školní jídelně, včetně případného přestupu strávníka ZŠ Radotín na Gymnázium Oty Pavla v Radotíně.v případě zapomenutí čipu strávník po uvedení svého jména a třídy v pokladně jídelny obdrží Žolíka – kartičku k odebrání přihlášeného oběda. Pokud nemá strávník zaplaceno, nárok na odebrání oběda je nulový. Ve vlastním zájmu a v rámci udržení kvality služeb ve školní jídelně je vhodné dodržovat provozní řád jídelny a včas uhradit zálohy stravného a nosit čip.  Jestliže strávník nebude mít 2x po sobě čip,  vyhrazuje si jídelna právo po třetí žádosti oběd nevydat ani na náhradní kartičku. Chráníme tak peníze strávníků před nenahlášenou ztrátou čipu či neoprávněným vyzvedáváním obědů jinými strávníky. Přihlašování obědů přes ejídelníček je možné od 15,30 do 7,00 hodin. Postup registrace na www.e-jidelnicek.cz: registrace platným e-mailem (soukromým), zadání vlastního hesla, po přijetí registrace firmou Altisima aktivace účtu strávníka - zadání čísla jídelny, přihlašovacího jména, PIN kódu (údaje z ústřižku obdrženého v jídelně při přihlašování ke stravování). Pro přihlašování na e-jídelníček používat e-mail a heslo.Od 7,00 hodin do 14,10 hodin je práce s účtem strávníka přes internet znemožněna z důvodu převedení programu do jídelny v souvislosti s administrativní činností a odběrem obědů během výdeje. V této době je možné odhlašovat obědy na další dny přes e-mail, SMS, záznamník na pevné lince s uvedením celého jména, třídy a termínu, kdy chce strávník oběd odhlásit.  Pozor - SMS zprávy nejsou identifikovatelné při zaslání na pevnou linku!!! Odhlášku na den, kdy se strávník nebude stravovat, přijímáme do 7,00 hodin. Po 7,00 hodině je doporučeno oběd v poledne odebrat u okénka, aby strávníkovi nepropadl. Interval objednávání obědů je na 14 dnů dopředu přes www.e-jidelnicek.cz,, na stránkách školní jídelny je vyvěšen jídelníček na aktuální týden, má pouze informativní funkci. Při definitivním odhlášení strávníka ze školní jídelny je nutné doplatit nedoplatky či dohodnout vrácení případného přeplatku. Pokud se strávník nestravuje, nenahlásí přerušení stravování a neodhlásí se ze stravování nejdéle do konce následujícího školního roku, bude mu definitivně zrušena karta strávníka.

Odhlašování obědů přes internet je možné 2 dny dopředu. Na den následující nelze odhlásit. Stejné pravidlo  systému platí i v době volna a prázdnin - po posledním stravovacím dni je následujícím dnem den po prázdninách či volném víkendu. V tomto případě je nutné kontaktovat školní jídelnu výše uvedenými způsoby pro odhlašování. Na terminálu v prostorách jídelny lze odhlásit oběd na den následující, nikoliv aktuální den. Pokud strávník/žák onemocní, je možné odebrat objednaný oběd do jídlonosiče v době od 11,15 do 11,45 hodin, ostatní dny si musí strávník odhlašovat sám. Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování není nárok na odebírání dotované stravy během nemoci žáka. Více v bodě č. 8.

Rozpis na další měsíc provede systém zároveň s povedením příkazu na inkaso, tj. den před stažením inkasa z účtů strávníků (23. - 25. den vměsíci). Přeobjednávání obědů v novém měsíci je možné od poledních hodin v den provedené rozpisu.

5. Databáze strávníků jídelny

Každý zájemce o stravování ve školní jídelně je před zahájením stravování zapsán do databáze programu školní jídelny na základě podání přihlášky ke stravování. Strávník/zákonný zástupce vyplní přesné údaje potřebné pro evidenci jeho účtu v jídelně a svým podpisem potvrdí smlouvu se školní jídelnou, kterou je vyplněná Přihláška ke stravování (lze stáhnout ze stránek ŠJ). Strávník je seznámen s provozem jídelny na stránkách www.sjradotin.cz nebo na nástěnkách v prostorách jídelny. Jakékoliv změny údajů je nutné hlásit v kanceláři školní jídelny (změna účtu, telefonu, třídy, odhlášení ze stravování apod.). Přihláška je platná po celou dobu stravování ve školní jídelně včetně variabilního symbolu a přihlašovacích údajů na e-jídelníček. Přihláška je úředním dokumentem pro kontrolu ze strany státních orgánů! Je třeba ji tisknout na čistý papír.

Strávník se ke stravování přihlašuje individuálně, jakékoliv jednání, požadavky na stravování a provoz jídelny řeší samostatně přímo s jídelnou, případně se Stravovací komisí, neboŘ¥ jídelna není přidruženým pracovištěm školských zařízení zde v Radotíně. Při ukončení studia ve zdejších školských zařízeních je strávník povinen toto nahlásit v kanceláři školní jídelny. Pokud tak neučiní nejdéle do 31.8. daného roku, bude mu od následujícího měsíce karta strávníka zrušena a v případě možného přestupu mu vzniká povinnost se při trvajícím zájmu o stravování znovu přihlásit se všemi náležitostmi. Každý strávník je zařazen do stravovací skupiny podle svého věku v daném školním roce. Stravovací skupina se mění vždy na začátku školního roku (viz vyhláška č.107/2005 Sb. a násl. v platném znění - příloha 2 "Finanční limity na nákup potravin").

6. Systém plateb stravného

6.1 Bezhotovostní platby

Ve školní jídelně je nastaven zálohový způsob plateb stravného na jeden měsíc dopředu. Platby je nutné provádět do 25. dne v měsíci. Pokud nebude mít strávník nejpozději 1.den následujícího měsíce potvrzenou úhradu zálohy, budou mu obědy automaticky stornovány do doby, než nastane náprava. Prosíme rodiče strávníků, aby při zadání platby v bance uvedli jméno a příjmení svého dítěte (pokud je dětí z rodiny více, je nutné provést příkaz na každé zvlášŘ¥), za něž stravné platí a do kolonky VS (variabilní symbol) zadali skutečně variabilní symbol, který každý strávník obdrží zároveň s přihláškou při zavedení do stravovacího systému. VS je důležitý pro hromadné zaúčtování plateb strávníků. Potvrzení o platbách formou příkazu je možné zasílat na e-mail školní jídelny, aby zvláště malé děti dostaly svůj oběd včas.

Možnosti platby stravného:

  • 1) měsíční záloha na stravování inkasem u České spořitelny  - zadáním svolení k inkasu u České spořitelny – inkasní účet: 100252061/0800. Na tento účet se peníze neposílají!!! Slouží pouze ke stržení inkasa. Pokud nebude z jakéhokoliv důvodu možné provést inkasní platbu z účtu strávníka/zákonného z&